Świadczenie postojowe dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
Strona główna » Blog » Świadczenie postojowe dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą 28 marca 2020r. Sejm przyjął pakiet rozwiązań, mających przeciwdziałać negatywnym dla gospodarki skutkom pandemii koronawirusa. Nad przyjęciem pakietu, określanego powszechnie mianem Tarczy Antykryzysowej, obradować będzie teraz Senat. W Pakiecie tym przewidziane zostało wsparcie finansowe dedykowane m.in. przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (osobom samozatrudnionym). Chodzi o tzw. świadczenie postojowe. W dzisiejszym artykule przedstawiamy informacje na temat warunków otrzymania świadczenia postojowego, jak i informacje dotyczące wysokości świadczenia postojowego. Warto zapoznać się z nimi, bowiem niedługo staną się one obowiązującym prawem.

Świadczenie postojowe dla kogo?

O świadczenie postojowe może ubiegać się osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • zamieszkuje na terytorium RP;
  • nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu;
  • jest obywatelem RP lub obywatelem innego państwa UE, państwa członkowskiego EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej posiadającym prawo pobytu lub stałego pobytu na terytorium RP lub jest cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP;
  • rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020r.;
  • w następstwie wystąpienia COVID-19 doznała przestoju w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe warunki dodatkowe

Poza ww. podstawowymi warunkami świadczenia postojowego, osoba ubiegająca się o wsparcie musi wykazać jedną z następujących przesłanek:
  • że nie zawiesiła działalności gospodarczej oraz jednocześnie, że przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o wypłatę świadczenia był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w jeszcze wcześniejszym miesiącu, a jednocześnie nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;
  • że zawiesiła działalność po dniu 31 stycznia 2020r. oraz jednocześnie, że przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o wypłatę świadczenia nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
** Powyższych wymogów nie musi spełniać przedsiębiorca, do którego mają zastosowanie przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie karty podatkowej i który korzysta ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT.

Świadczenie postojowe ile wynosi?

  • Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., z wyjątkiem określonym poniżej;
  • przedsiębiorcy, do którego mają zastosowanie przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie karty podatkowej i który korzysta ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Wniosek o przyznanie świadczenia postojowego należy skierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe wymogi jakim powinien odpowiadać wniosek określa projekt procedowanej ustawy. Wniosek może zostać złożony najpóźniej w terminie 3 miesięcy licząc od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Skorzystaj ze skutecznej pomocy prawnej

Masz dodatkowe pytania dotyczące świadczenia postojowego? A może ciekawią Cię inne kwestie prawne? W takim razie zachęcamy do skorzystania z oferty naszej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy! Gwarantujemy profesjonalną pomoc, doświadczenie i skuteczność w wielu dziedzinach prawa. Sprawdź naszą ofertę i umów się na wizytę lub skontaktuj się z nami już dziś!
Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj najlepszą pomoc!
Zadzwoń lub umów spotkanie przez internet