Jak sporządzić ważny testament bez wizyty u notariusza?

Jak sporządzić ważny testament bez wizyty u notariusza?
Strona główna » Blog » Jak sporządzić ważny testament bez wizyty u notariusza?

Testament notarialny jest tylko jednym z kilku rodzajów testamentów dopuszczalnych wedle prawa polskiego. W niniejszym artykule przedstawimy dwa inne sposoby na spisanie ostatniej woli przez spadkodawców. Zaznaczenia przy tym wymaga, że poniżej opisane formy testamentu wywołują takie same skutki prawne jak testament notarialny, o ile zostały one ważnie sporządzone, dlatego prezentujemy krótką instrukcję, jak napisać testament bez notariusza.

1. Testament własnoręczny (holograficzny)

Do przygotowania testamentu własnoręcznego, zwanego również testamentem holograficznym, od strony technicznej wystarczy długopis i kartka papieru, jednakże najważniejsze jest zawarcie odpowiednich elementów w jego treści. Zatem jak napisać testament własnoręczny i co musi zawierać testament własnoręczny:

  • w treści testamentu musi zostać wskazana data jego sporządzenia;
  • treść testamentu musi być w całości spisana własnoręcznie przez spadkodawcę;
  • spadkodawca musi zamieścić własnoręczny podpis pod całą treścią dokumentu.

Co jeszcze musi zawiera testament holograficzny?

Należy także pamiętać, aby z testamentu własnoręcznego wyraźnie wynikało kto zostaje powołany do dziedziczenia i w jakiej części. Spadkobierców najlepiej oznaczyć podając imię, nazwisko oraz stopień pokrewieństwa. Warto także podać inne dane identyfikujące spadkobierców (np. data urodzenia, nr PESEL, imiona rodziców), o ile są spadkodawcy znane. Jeżeli nie chcemy, aby udziały spadkobierców w spadku były równe, to istotne jest oznaczenie w testamencie, jaki udział w spadku będzie przysługiwał każdemu ze spadkobierców.

2. Testament ustny

W życiu zdarzają się sytuacje nieprzewidziane, w których spadkodawca, czy to ze względu na swój stan zdrowia, czy też z innych wyjątkowych przyczyn nie ma możliwości spisania własnoręcznego testamentu. W takiej sytuacji pozostaje możliwość ustnego wyrażenia ostatniej woli.

Testament ustny kiedy jest ważny?

Testament ustny można sporządzić, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

Aby stworzyć ważny testament ustny spadkodawca powinien postąpić w następujący sposób:

  • Wezwać trzy osoby jako świadków, przy czym świadkiem testamentu nie może być: ten, kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych; niewidomy, głuchy lub niemy; kto nie może czytać i pisać; kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament; skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania; osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia;
  • W obecności tych trzech osób oświadczyć o tym, kogo chce powołać do dziedziczenia i w jakich częściach;
  • Poprosić, aby jeden ze świadków spisał oświadczenie na kartce papieru ze wskazaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a następnie dokument powinien zostać podpisany przez spadkodawcę i dwóch świadków albo wszystkich świadków. Spisać oświadczenie należy w ciągu roku od jego złożenia, ale najlepiej uczynić to niezwłocznie po tym fakcie, jeżeli jest taka możliwość.

W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

Testament – pomoc prawna Kancelarii

W naszej Kancelarii świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego, w tym również w kwestiach związanych z testamentem. Jeśli zatem masz dodatkowe pytania – skontaktuj się z nami już teraz!

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj najlepszą pomoc!
Zadzwoń lub umów spotkanie przez internet