Ważna informacja o rozliczeniu subwencji z PFR!

Ważna informacja o rozliczeniu subwencji z PFR!
Strona główna » Blog » Ważna informacja o rozliczeniu subwencji z PFR!

Szanowni Państwo,

przypominamy, że do 31 grudnia 2020 r. każdy przedsiębiorca, który uzyskał subwencję z PFR musi określone dokumenty dostarczyć do banku, za pośrednictwem którego składał wniosek o subwencję.

UWAGA: niezłożenie dokumentów w terminie będzie skutkowało koniecznością zwrotu całej subwencji!!!

Jakie dokumenty należy złożyć?

Regulamin PFR oraz umowa subwencji zawierają w tym zakresie odmienne postanowienia, co powoduje rozbieżności interpretacyjne.

Zgodnie z § 9 ust. 1 umowy do banku należy przedłożyć: nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. (i) dokumenty potwierdzające, że osoba, która zaakceptowała niniejszą Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Przedsiębiorcy była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy (w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub (ii) potwierdzenie Przedsiębiorcy dokonania tych czynności w formie oświadczenia. Wzór oświadczenia znajduje się w Regulaminie.

Tymczasem § 11 ust. 11 Regulaminu PFR stanowi, że Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:

a)dokumenty potwierdzające, że Osoba Upoważniona była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przy czym wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2do Regulaminu; oraz

b) oświadczenie Beneficjentao potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, przy czym wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3do Regulaminu.

Zatem z umowy wynika, że w zależności od okoliczności konkretnego przypadku wystarczy złożyć  dokumenty wymienione w lit. a lub b, natomiast z Regulaminu wynika, że niezależnie od okoliczności należy w każdym przypadku złożyć zarówno odpowiednie dokumenty opisane w lit. a, jak również dokument opisany w lit. b.

W związku z rozbieżnościami interpretacyjnymi zalecamy, aby każdy przedsiębiorca do dnia 31 grudnia 2020 r. złożył do banku:

1) oświadczenie, którego wzór został określony w Załączniku nr 3 do Regulaminu PFR, przy czym oświadczenie takie musi zostać złożone w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi albo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta;

2) informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS) lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku podmiotów wpisanych do CEiDG);

3) pełnomocnictwo (jeżeli podmiot działał przez pełnomocnika).

Sposób przekazania dokumentów tzn. czy należy je wysłać pocztą, kurierem, emailem, czy złożyć za pośrednictwem systemu bankowego zależny jest od wytycznych banku.

Jeżeli nie mają Państwo podpisanej z nami umowy o stałą obsługę prawną, a chcieliby Państwo uzyskać pomoc w wypełnieniu dokumentów oraz ich złożeniu do banku, to informujemy, że oferujemy wsparcie w tym zakresie za wynagrodzeniem w kwocie 200 zł netto.

Cena obejmuje:

1) wypełnienie oświadczenia,

2) umówienie wizyty u notariusza (opłaty notarialne ponosi klient),

3) pomoc w przygotowaniu pisma przewodniego w przypadku składania dokumentów drogą tradycyjną albo pomoc przy składaniu pisma drogą elektroniczną, przy czym w tym zakresie wymagane jest osobiste stawiennictwo klienta w siedzibie kancelarii.

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj najlepszą pomoc!
Zadzwoń lub umów spotkanie przez internet