Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych przez
  właściciela strony internetowej https://kancelariajk.opole.pl/, którym jest spółka pod firmą
  Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy z siedzibą w
  Opolu przy ul. Waryńskiego 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego pod nr KRS: 0000713973, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd
  Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:
  7543168405, REGON: 369251928.
 2. Za każdym razem, gdy w niniejszej Polityce prywatności mowa jest o:
  a. stronie internetowej lub serwisie – należy przez to rozumieć stronę internetową
  https://kancelariajk.opole.pl/;
  b. Administratorze danych osobowych lub Administratorze – należy przez to
  rozumieć Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i
  Partnerzy z siedzibą w Opolu przy ul. Waryńskiego 2, wpisaną do Rejestru
  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000713973,
  której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7543168405,
  REGON: 369251928.
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
  kontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
  a) pod numerem telefonu 77 456 56 11,
  b) pod adresem e-mail: kancelaria@jk.opole.pl,
  c) listownie na adres: ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole.
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie
  obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych; dalej zwanym RODO ), ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000) i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219 ze zm.).
 5. Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
  dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane
  zgodnie z prawem; zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów
  i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie
  poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
  przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
  niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora,
  zależne są od relacji występujących między Administratorem a osobą, której dane dotyczą.
  Poniżej prezentujemy informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych dla
  poszczególnych grup podmiotów.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ
Z ADMINISTRATOREM TELEFONICZNIE, LISTOWNIE LUB DROGĄ
MAILOWĄ

Poniższe informacje dotyczą Cię, jeżeli kontaktujesz się z Administratorem
w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś klientem ani kontrahentem Administratora lub ich
pracownikiem/reprezentantem.

 1. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  Jeżeli skierowałeś do Administratora zapytanie telefonicznie, listownie, drogą mailową lub
  przy użyciu formularza kontaktowego na stronie internetowej, a nie jesteś klientem
  Administratora lub pracownikiem/reprezentantem klienta/kontrahenta, to Twoje dane
  osobowe będą przetwarzane w celu:
  a. udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, w tym do skontaktowania się z Tobą przy
  użyciu danych kontaktowych, które wskazałeś. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6
  ust. 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadniony interes polega na konieczności reagowania
  na otrzymywaną korespondencję oraz nawiązaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych.
  b. nawiązania współpracy z Tobą lub Twoim pracodawcą/podmiotem, który
  reprezentujesz. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli kierowane zapytanie związane jest z koniecznością
  podjęcia przez Administratora działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
 2. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas utrzymywania relacji z Administratorem
  (np. udzielenia odpowiedzi na pytanie, przesłania oferty, wymiany korespondencji), a po
  ustaniu relacji Twoje dane będą przechowywane przez okres jednego roku, licząc od ostatniego
  kontaktu z Twojej strony, chyba że doszło następnie do zawarcia umowy pomiędzy Tobą a
  Administratorem, wówczas do Twojej osoby zastosowanie znajdą zasady przetwarzania
  opisane w pkt III – gdy zostałeś klientem/kontrahentem Administratora albo IV gdy jesteś
  pracownikiem lub osobą reprezentującą Administratora.
  Twoje dane mogą być przetwarzane przez okres krótszy niż wyżej wskazano w zakresie danych
  przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu
  skutecznego wniesienia sprzeciwu.
 3. Odbiorcy Twoich danych
  Twoje dane Administrator może przekazywać podmiotom wspierającym go w prowadzonej
  działalności, w szczególności usługodawcom hostingowym, usługodawcom z zakresu IT.
  Ponadto Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie
  przepisów prawa.
  Administrator danych dokłada wszelkiej staranności, aby przekazanie Twoich danych
  osobowych odbywało się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
  i w zakresie wyraźnie w tej umowie wskazanym, chyba że do przekazania danych
  Administrator zobowiązany jest na podstawie przepisów prawa.
  Twoje dane nie są aktualnie przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej.
 4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Ci następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do treści Twoich danych,
  b) prawo sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
  c) prawo do przenoszenia Twoich danych,
  d) prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie
  prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  e) prawo do cofnięcia zgody, gdy podstawę przetwarzania danych stanowi zgoda, przy
  czym cofnięcie zgody nie wpływa ma zgodność z prawem przetwarzania danych
  osobowych przed cofnięciem zgody.
  Możesz skorzystać z uprawnień opisanych w lit. a -e przesyłając do Administratora wiadomość
  pocztą tradycyjną lub elektroniczną na dane kontaktowe opisane w pkt I.3 niniejszej Polityki.
  Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o
  ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
  Podanie Twoich danych osobowych jest w pełni dobrowolne, przy czym nie podając
  Administratorowi danych kontaktowych nie będzie on miał możliwości zareagowania na Twoje
  zapytanie.
 5. Profilowanie
  Twoje dane osobowe mogą być przez Administratora przetwarzane w sposób
  zautomatyzowany, jednakże nie będą poddawane profilowaniu ani też procesowi
  zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW,
W TYM KLIENTÓW UMAWIAJĄCYCH SIĘ NA PORADĘ PRAWNĄ PRZY
UŻYCIU OPCJI KALENDARZA ONLINE

Poniższe informacje dotyczą Cię, jeżeli łączy Cię z Administratorem umowa, w oparciu o
którą świadczy on na Twoją rzecz usługi prawne albo korzysta z usług oferowanych przez
Ciebie.

 1. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a. realizacji zawartej z Tobą umowy – podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym
  zakresie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  b. rozliczenia zawartej z Tobą umowy, w tym wykonania ciążących na Administratorze
  obowiązków publicznoprawnych, w szczególności archiwizacyjnych i podatkowych –
  podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  c. dochodzenia roszczeń i obrony praw Administratora, w przypadku powstania sporu w
  związku z realizacją umowy – podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym zakresie
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega właśnie na
  dochodzeniu roszczeń i obronie praw.
 2. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji łączącej Cię z Administratorem
  umowy, a po tym okresie aż do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń
  wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza prawa
  cywilnego, bądź też do momentu zakończenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez
  Administratora. Dane zawarte na dokumentach księgowych będą przetwarzane przez okres
  wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  Jeżeli Twoje dane są przetwarzane w związku ze świadczeniem przez Administratora na Twoją
  rzecz pomocy prawnej, to wówczas Administrator przechowuje dane przez okres 10 lat liczony
  od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały
  zgromadzone.
  Twoje dane mogą być przetwarzane przez okres krótszy niż wyżej wskazano w zakresie danych
  przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu
  skutecznego wniesienia sprzeciwu.
 3. Odbiorcy Twoich danych
  Twoje dane Administrator może przekazywać podmiotom wspierającym go w prowadzonej
  działalności, w szczególności usługodawcom hostingowym, biuru rachunkowemu,
  usługodawcy umożliwiającemu umawianie się na porady prawne online. Ponadto Twoje dane
  mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  Administrator danych dokłada wszelkiej staranności, aby przekazanie Twoich danych
  osobowych odbywało się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
  i w zakresie wyraźnie w tej umowie wskazanym, chyba że do przekazania danych
  Administrator zobowiązany jest na podstawie przepisów prawa.
  Twoje dane nie są aktualnie przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej.
 4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Ci następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do treści Twoich danych,
  b) prawo sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
  c) prawo do przenoszenia Twoich danych,
  d) prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie
  prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  Możesz skorzystać z uprawnień opisanych w lit. a – d przesyłając do Administratora wiadomość
  pocztą tradycyjną lub elektroniczną na dane kontaktowe opisane w pkt I.3 niniejszej Polityki.
  Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o
  ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
  Podanie Twoich danych osobowych jest w pełni dobrowolne, przy czym niezbędne do
  nawiązania współpracy pomiędzy Tobą, a Administratorem.
 5. Profilowanie
  Twoje dane osobowe mogą być przez Administratora przetwarzane w sposób
  zautomatyzowany, jednakże nie będą poddawane profilowaniu ani też procesowi
  zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW
KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW LUB OSÓB REPREZENTUJĄCYCH
KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW

Poniższe informacje dotyczą Cię, jeżeli jesteś pracownikiem lub osobą reprezentującą
klienta, na rzecz którego Administrator świadczy usługi albo jeżeli jesteś pracownikiem
lub osobą reprezentującą kontrahenta, który świadczy usługi na rzecz Administratora.

 1. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a. sprawnej realizacji przedmiotu umowy oraz ułatwienia kontaktu pomiędzy stronami
  umowy – podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega na dynamicznym i skutecznym
  realizowaniu zobowiązań umownych;
  b. dochodzenia roszczeń i obrony praw Administratora, w przypadku powstania sporu w
  związku z realizacją umowy – podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym zakresie
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega właśnie na
  dochodzeniu roszczeń i obronie praw;
  c. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów
  podatkowych i rachunkowych – podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym
  zakresie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 2. Źródło danych
  Twoje dane podałeś Administratorowi samodzielnie kontaktując się z nim w imieniu swojego
  pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujesz albo dane te uzyskaliśmy od osoby trzeciej,
  będącej Twoim pracodawcą lub podmiotem, który reprezentujesz.
 3. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy łączącej Administratora
  z Twoim pracodawcą lub podmiotem, na którego rzecz działasz, a po tym okresie aż do upływu
  terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących
  przepisów prawa, w tym zwłaszcza prawa cywilnego, bądź też do momentu zakończenia
  dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora. Dane zawarte na dokumentach
  księgowych będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących
  przepisów prawa.
  Jeżeli Twoje dane są przetwarzane w związku ze świadczeniem przez Administratora pomocy
  prawnej na rzecz Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz, to wówczas
  Administrator przechowuje dane przez okres 10 lat liczony od końca roku, w którym
  zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.
  Twoje dane mogą być przetwarzane przez okres krótszy niż wyżej wskazano w zakresie danych
  przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu
  skutecznego wniesienia sprzeciwu.
 4. Odbiorcy Twoich danych
  Twoje dane Administrator może przekazywać podmiotom wspierającym go w prowadzonej
  działalności, w szczególności usługodawcom hostingowym, biuru rachunkowemu. Ponadto,
  Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów
  prawa.
  Administrator danych dokłada wszelkiej staranności, aby przekazanie Twoich danych
  osobowych odbywało się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
  i w zakresie wyraźnie w tej umowie wskazanym, chyba że do przekazania danych
  Administrator zobowiązany jest na podstawie przepisów prawa.
  Twoje dane nie są aktualnie przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej.
 5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Ci następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do treści Twoich danych,
  b) prawo sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
  c) prawo do przenoszenia Twoich danych,
  d) prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie
  prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  Możesz skorzystać z uprawnień opisanych w lit. a -d przesyłając do Administratora wiadomość
  pocztą tradycyjną lub elektroniczną na dane kontaktowe opisane w pkt I.3 niniejszej Polityki.
  Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o
  ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
 6. Profilowanie
  Twoje dane osobowe mogą być przez Administratora przetwarzane w sposób
  zautomatyzowany, jednakże nie będą poddawane profilowaniu ani też procesowi
  zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

V. PRZETWARZANIE DANYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Poniższe informacje dotyczą Cię, jeżeli aplikujesz do pracy u Administratora.

 1. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna
  przetwarzania

  Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a. wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  związanych z procesem zatrudnienia w zakresie danych, których podanie jest
  wymagane przepisami prawa, w szczególności art. 221 Kodeksu pracy – podstawą
  prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  b. weryfikacji Twoich kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy
  – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes Administratora polega na konieczności
  weryfikacji kompetencji kandydatów do pracy oraz określenia warunków
  ewentualnej współpracy;
  c. przeprowadzenia procesu rekrutacji, w zakresie danych niewymaganych przepisami
  prawa ani przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna
  zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  d. rozpatrzenia Twojej kandydatury w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez
  Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda tj. art. 6
  ust. 1 lit. a RODO;
  e. dochodzenia roszczeń i obrony praw Administratora, w przypadku powstania sporu w
  związku z rekrutacją – podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym zakresie art. 6
  ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega właśnie na dochodzeniu
  roszczeń i obronie praw.
 2. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzonej rekrutacji, natomiast jeżeli
  wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą
  przetwarzane przez okres jednego roku od ich pozyskania.
  Twoje dane mogą być przetwarzane przez okres krótszy niż wyżej wskazano w następujących
  przypadkach:
  a) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie Twojej dobrowolnej zgody – do czasu
  jej cofnięcia, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, które miało miejsce do czasu cofnięcia zgody;
  b) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu.
 3. Odbiorcy Twoich danych
  Twoje dane Administrator może przekazywać podmiotom wspierającym go w prowadzonej
  działalności, w szczególności usługodawcom hostingowym, biuru rachunkowemu. Ponadto,
  Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów
  prawa.
  Administrator danych dokłada wszelkiej staranności, aby przekazanie Twoich danych
  osobowych odbywało się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
  i w zakresie wyraźnie w tej umowie wskazanym, chyba że do przekazania danych
  Administrator zobowiązany jest na podstawie przepisów prawa.
  Twoje dane nie są aktualnie przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej.
 4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Ci następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do treści Twoich danych,
  b) prawo sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
  c) prawo do przenoszenia Twoich danych,
  d) prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie
  prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  e) prawo do cofnięcia zgody, gdy zgoda stanowi podstawę przetwarzania Twoich
  danych osobowych.
  Możesz skorzystać z uprawnień opisanych w lit. a – e przesyłając do Administratora wiadomość
  pocztą tradycyjną lub elektroniczną na dane kontaktowe opisane w pkt I.3 niniejszej Polityki.
  Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o
  ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
  Podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie danych określonych w
  przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie pracy, natomiast w pozostałym zakresie
  podanie danych jest dobrowolne.
 5. Profilowanie
  Twoje dane osobowe mogą być przez Administratora przetwarzane w sposób
  zautomatyzowany, jednakże nie będą poddawane profilowaniu ani też procesowi
  zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zbieraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem