Zwolnienie z ZUS na 3 miesiące

Zwolnienie z ZUS na 3 miesiące
Strona główna » Blog » Zwolnienie z ZUS na 3 miesiące

W tzw. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ znalazło się rozwiązanie oczekiwane przez chyba wszystkich przedsiębiorców, czyli – zwolnienie ze składek ZUS. Niestety, oczekiwania większości przedsiębiorców nie zostały spełnione. Umorzenie należności na rzecz ZUS obejmie bowiem tylko część firm. Poniżej przedstawiamy aktualnie obowiązujące zasady w tej kwestii.

Kto może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS?

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek dotyczy jedynie małych firm. Ze zwolnienia z ZUS może skorzystać wyłącznie:

  • płatnik składek (przedsiębiorca), który prowadził firmę przed 1 lutego 2020r. i który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych maksymalnie 9 osób; do zgłoszenia liczy się również osobę płatnika, jeżeli za siebie odprowadza składki z tego tytułu;
  • osoba, która rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020r., która opłaca składki tylko za siebie, pod warunkiem że przychód z jej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie nie był wyższy niż kwota 15 681 zł (zaznaczyć należy, że chodzi tutaj o osoby samozatrudnione, twórców i artystów, przedstawicieli wolnych zawodów, wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, a także osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę bądź inną formę wychowania przedszkolnego);
  • osoba duchowna.

Jakich składek dotyczy zwolnienie z ZUS?

Zwolnienie z opłacania składek ZUS dotyczy całego pakietu, a zatem nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020r. do dnia 31 maja 2020r.

Co ważne, przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, dla których zwolnienie obejmuje wyłącznie składki ZUS od najniższej podstawy ich wymiaru. Zatem jeżeli osoby te zadeklarowały wyższą podstawę – będą zobowiązane do zapłaty różnicy. W przypadku pozostałych płatników, zwolnienie dotyczyć będzie składek, które zostały wykazane w złożonych deklaracjach i obejmie także składki opłacane za osoby zatrudnione.

Co zrobić, aby uzyskać zwolnienie? Zwolnienie z ZUS warunki:

1. Wniosek o zwolnienie z ZUS

Zwolnienie przyznawane jest na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek należy złożyć do ZUS nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Zawiera on przede wszystkim dane płatnika oraz oświadczenie o uzyskanym przychodzie (które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia). Wniosek o zwolnienie z ZUS może zostać złożony w formie papierowej (osobiście w oddziale ZUS albo za pośrednictwem Poczty Polskiej), bądź też w formie dokumentu elektronicznego przez PUE ZUS lub stronę gov.pl.

2. Tarcza antykryzysowa zwolnienie z ZUS, a deklaracje rozliczeniowe i raporty miesięczne

Co istotne, mimo złożenia wniosku do ZUS zwolnienie ze składek, na przedsiębiorcy w dalszym ciągu spoczywa obowiązek składania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. na zasadach dotychczas obowiązujących, chyba że zgodnie z przepisami jest on zwolniony od ich składania.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania składek jest przekazanie wspomnianej dokumentacji (deklaracji lub raportów) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku.

Jeśli wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku składania takich dokumentów – zwolnienie następuje nie później niż w terminie 30 dni liczonych od dnia, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku.

Postępowanie kontrolne, podatkowe i pozostała pomoc prawna

Masz dodatkowe pytania odnośnie zwolnienia z obowiązku składek ZUS? A może potrzebujesz pomocy prawnej bądź doradztwa podczas postępowania kontrolnego lub podatkowego? Profesjonalne wsparcie uzyskasz w naszej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy! Skontaktuj się z nami i skorzystaj z pomocy naszych doświadczonych adwokatów i radców prawnych już dzisiaj!

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj najlepszą pomoc!
Zadzwoń lub umów spotkanie przez internet