Tarcza Finansowa 2.0 dla mikroprzedsiębiorców – Kto może liczyć na wsparcie?

Tarcza Finansowa 2.0 dla mikroprzedsiębiorców – Kto może liczyć na wsparcie?
Strona główna » Blog » Tarcza Finansowa 2.0 dla mikroprzedsiębiorców – Kto może liczyć na wsparcie?

Tarcza finansowa 1.0 cieszyła się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i choć procedura ta nie była bez wad, o czym pisaliśmy w artykule Tarcza Finansowa PFR – realna pomoc czy bubel prawny?, to wielu przedsiębiorców skorzystało z tego programu otrzymując mniej lub bardziej satysfakcjonujący zastrzyk gotówki.

Niestety pandemia nas nie opuszcza, a co za tym idzie przedsiębiorcy wciąż muszą mierzyć się z wyzwaniem, jakim jest przetrwanie na rynku w tych trudnych dla gospodarki czasach. Pomoc przedsiębiorcom zapewnić ma kolejna odsłona rządowego programu realizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju pod nazwą Tarcza Finansowa 2.0. Poniżej prezentujemy, jakie warunki musi spełnić mikroprzedsiębiorca, aby otrzymać wsparcie z tarczy finansowej.

TARCZA FINANSOWA DLA MIKROFIRM

Zgodnie z informacjami prezentowanymi na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju do kategorii mikroprzedsiębiorców na potrzeby Programu zalicza się firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników, których obrót lub suma bilansowa za 2019 są mniejsze lub równe 2 mln euro.

TARCZA FINANSOWA 2.0 JAKIE PKD?

W odróżnieniu od Tarczy 1.0 ze wsparcia z Tarczy 2.0 będą mogli skorzystać tylko przedsiębiorcy działający w wybranych branżach. Poniżej przedstawiamy listę 45 kodów PKD, które kwalifikują przedsiębiorcę do skorzystania z programu:

 • 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z – Działalność muzeów;
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

TARCZA FINANSOWA 2.0 – JAKIE KRYTERIA NALEŻY SPEŁNIĆ?

Aby mikroprzedsiębiorca uzyskał wsparcie musi m.in.:

 • być przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
 • być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • zatrudniać na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę -na dzień 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika, ale nie więcej niż 9 pracowników;
 • nie posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję;
 • prowadzić działalności gospodarczą 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej (na datę złożenia wniosku przedsiębiorca nie może być w likwidacji, w upadłości lub restrukturyzacji);
 • prowadzić w trzech wymienionych w Programie datach, czyli 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. i w dniu składania wniosku o subwencję działalność gospodarczą w co najmniej jednej z wyżej opisanych branż;
 • odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum o 30% w jednym z dwóch okresów: (i)od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub (ii)od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
 • posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA Z TARCZY FINANSOWEJ 2.0

Wysokość subwencji dla mikroprzedsiębiorców zależna jest od stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2020 r. oraz wysokości spadku obrotów. Maksymalna kwota subwencji wynosi 324.000,00 zł. Szczegółowe kwoty obrazuje powyższa tabela.

Źródło:https://pfrsa.pl/aktualnosci/w-styczniu-ruszy-tarcza-finansowa-pfr-20-35-mld-zl-na-pomoc-dla-firm-poszkodowanych-podczas-drugiej-fali-covid-19.html

SUBWENCJA BEZZWROTNA POMOC FINANSOWA

Subwencja jest w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia kilku przesłanek, do których zalicza się m.in.:

 • utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,
 • utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.;
 • zakaz przedpłacania kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów;
 • zakaz transferu środków pochodzących z Programu, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z Beneficjentem.

TARCZA FINANSOWA 2.0 OD KIEDY?

Program uzyskał już zgodę Komisji Europejskiej, a nabór wniosków powinien ruszyć 15 stycznia 2021 r., przy czym wciąż nie jest dostępny pełny Regulamin Programu.

UWAGA – MNIEJSZA PULA ŚRODKÓW

Pula środków dla mikroprzedsiębiorców wynosi 6,5 miliarda złotych, a zatem pieniędzy jest znacznie mniej niż w ramach Tarczy Finansowej 1.0, gdzie liczba ta wynosiła 25 miliardów złotych. Na obecną chwilę wszystko wskazuje na to, że o otrzymaniu subwencji decydować będzie kolejność zgłoszeń przedsiębiorców spełniających powyższe kryteria. Zachęcamy zatem do bieżącego śledzenia informacji, aby nie spóźnić się ze złożeniem wniosku.

POMOC PRAWNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Jednocześnie informujemy, że prawnicy naszej Kancelarii, tak jak w przypadku Tarczy Finansowej 1.0, będą świadczyli pomoc prawną przedsiębiorcom zainteresowanym skorzystaniem z subwencji 2.0. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj najlepszą pomoc!
Zadzwoń lub umów spotkanie przez internet