REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH SERWISU WWW.KANCELARIAJK.NAKIEDY.PL

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady, rodzaj oraz sposób świadczenia usług, w tym zawierania umów, za pośrednictwem strony internetowej www.kancelariajk.nakiedy.pl (zwanej dalej Serwisem), tryb postępowania reklamacyjnego, a także informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy (zwaną dalej Usługodawcą), adres: ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000713973, NIP: 7543168405, REGON: 36925192800000, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydziale VIII Gospodarczym KRS.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców.
 4. Korzystanie z Serwisu, w tym zwłaszcza dokonywanie rezerwacji terminu konsultacji prawnej, wymaga uprzedniego zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji.
 5. Korzystanie z Serwisu możliwe jest przy spełnieniu następujących minimalnych warunków technicznych:
 1. posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet;
 2. posiadanie adresu e-mail;
 3. zainstalowana przeglądarka internetowa z pośród przeglądarek powszechnie dostępnych;
 4. włączona obsługa JAVASCRIPT;
 5. włączenie w przeglądarce obsługi plików Cookies;
 6. Klienci mogą kontaktować się z Usługodawcą bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, korzystając z poniższych danych:
 1. siedziba: Opole, ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole;
 2. adres poczty elektronicznej: kancelaria@jk.opole.pl;
 3. numer telefonu: 77 45 65 621.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności:
 1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123);
 2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134);
 3. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);
 4. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1781);
 5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ROZDZIAŁ II

Słownik pojęć

§ 2.

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się definicje wykorzystywanych w jego treści następujących pojęć:

 1. Serwis – oznacza stronę internetową działającą pod domeną  www.kancelariajk.nakiedy.pl, za pośrednictwem której świadczone są usługi; 
 2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, który jest nieodpłatnie udostępniany Klientowi przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient;
 3. Usługodawca – oznacza spółkę pod firmą Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy, ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000713973, NIP: 7543168405, REGON: 36925192800000, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydziale VIII Gospodarczym KRS;
 4. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu;
 5. Formularz zamówienia – formularz udostępniany w Serwisie, umożliwiający dokonanie rezerwacji terminu konsultacji prawnej;
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 8. Dokonanie rezerwacji terminu konsultacji prawnej – oznacza złożenie przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zamówienia w celu uzyskania konsultacji prawnej w wybranej przez Klienta dziedzinie prawa;  
 9. Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu, w ramach której Klient zleca a Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia odpłatnej konsultacji prawnej na podstawie przedstawionych przez Klienta informacji;
 10. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ROZDZIAŁ III

Rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

Postępowanie reklamacyjne.

§ 3.

 1. Usługodawca oferuje świadczenie na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu następujących usług: 
 1. odpłatne dokonanie rezerwacji terminu konsultacji prawnej, która zostanie udzielona Klientowi stacjonarnie w siedzibie Usługodawcy; 
 2. odpłatne dokonanie rezerwacji terminu konsultacji prawnej, która zostanie udzielona na odległość, tj. za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w szczególności takich jak: telefon, e-mail, Skype, Whatsapp, Messenger.
 1. Konsultacje udzielane są przez osoby posiadające tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata, wpisane na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu lub listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu. 
 2. Usługodawca informuje o istnieniu właściwych dla zawodu radcy prawnego oraz adwokata zasad etyki zawodowej, zawartych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego oraz w Kodeksie Etyki Adwokackiej. Akty te dostępne są odpowiednio na stronie www.kirp.pl. i www.nra.pl. 

§ 4.

 1. Klient zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Klient zobowiązany jest do wprowadzania  jedynie takich danych, które pozostają zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Po dokonaniu rezerwacji terminu konsultacji prawnej i otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji od Usługodawcy, w przypadku błędnego podania danych, Klient może dokonać korekty danych zawartych w Formularzu zamówienia w czasie 24 h, wysyłając na adres poczty elektronicznej kancelaria@jk.opole.pl informację o korekcie danych podanych w Formularzu. Usługodawca po otrzymaniu korekty, potwierdza zmianę danych, co jest równoznaczne z zawarciem nowej umowy.
 4. Klient obowiązany jest także do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o każdej zmianie danych, zaistniałej przed wykonaniem umowy.  
 5. Klientowi zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie albo orientację seksualną, jak i treści o charakterze pornograficznym.

§ 5.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu Klient może składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelari@jk.opole.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy: ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, Klient powinien wskazać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od chwili jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na adres e-mail wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacji lub w inny podany przez Klienta sposób.

ROZDZIAŁ IV

Informacje dotyczące

 dokonywania rezerwacji oraz płatności

§ 6.

 1. Dokonanie rezerwacji terminu konsultacji prawnej nie wymaga rejestracji konta w Serwisie. 
 2. Rezerwacji można dokonywać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższej lub działania osób trzecich, jak również zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwatorskie, modernizację, rozbudowę, konserwacje lub modyfikacje Serwisu. 
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej) oraz nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym ze względu na korzystanie przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5. W celu dokonania wiążącej Klienta rezerwacji terminu konsultacji prawnej, Klient zobowiązany jest:
 1. wejść na stronę www.kancelariajk.nakiedy.pl;
 2. dokonać wyboru rodzaju konsultacji prawnej, spośród widniejących propozycji;
 3. dokonać wyboru sposobu udzielenia konsultacji spośród dwóch opcji: konsultacji stacjonarnej w siedzibie Usługodawcy lub konsultacji za pośrednictwem środków komunikacji na odległość;
 4. dokonać wyboru terminu konsultacji;
 5. prawidłowo wypełnić Formularz zamówienia;
 6. dokonać zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia podanej w Serwisie;
 7. w przypadku Klienta będącego Konsumentem, który dokonał wyboru terminu konsultacji przypadającego przed upływem następnych 14 dni – wyrazić dodatkowo zgodę na udzielenie konsultacji przed upływem terminu na odstąpienie od umowy w warunkach powodujących utratę prawa do odstąpienia. 
 8. Wypełnienie Formularza zamówienia wymaga podania przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu.

§ 7.

 1. Płatności wynagrodzenia przyjmowane są wyłącznie z góry, po cenie wyrażonej w złotych polskich. Ceny uwidocznione w Serwisie są cenami brutto.
 2. Klienta wiąże cena widoczna w Serwisie w chwili dokonywania rezerwacji terminu konsultacji prawnej. Ewentualne zmiany cen nie dotyczą rezerwacji dokonanych przed wejściem tych zmian w życie.
 3. Cena stanowi wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu udzielenia Klientowi konsultacji prawnej w zarezerwowanym terminie w ramach przedstawionego przez Klienta problemu prawnego i na podstawie podanych przez Klienta informacji. Cena nie obejmuje innego rodzaju usług prawnych, w tym w szczególności przygotowania  dokumentu stanowiącego projekt pisma procesowego lub pozaprocesowego. Zlecenie usług innych aniżeli konsultacja prawna możliwe jest na podstawie odrębnej umowy.

§ 8.

 1. Usługodawca umożliwia dokonywanie płatności wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Przelewy24, w sposób opisany poniżej.
 2. Po wypełnieniu przez Klienta Formularza zamówienia i kliknięciu w zakładkę “Zarezerwuj i zapłać online” nastąpi przekierowanie Klienta na formatkę płatniczą prezentującą listę banków, w których możliwe jest dokonanie szybkiego przelewu automatycznego. Z listy tej Klient wybiera własny bank.
 3. Po dokonaniu wyboru banku nastąpi przekierowanie Klienta do bankowości internetowej, gdzie po zalogowaniu Klient potwierdza wypełniony automatycznie formularz, co powoduje sfinalizowanie transakcji.
 4. W przypadku przerwania płatności, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana i nie dochodzi do złożenia przez Klienta zamówienia.

§ 9.

 1. Po dokonaniu przez Klienta rezerwacji terminu konsultacji oraz zaksięgowaniu płatności na rachunku Usługodawcy, Usługodawca niezwłocznie potwierdza  przyjęcie rezerwacji.
 2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji (zamówienia), w tym zwłaszcza rodzaj zamówionej konsultacji, kwotę wynagrodzenia Usługodawcy oraz termin i sposób jej udzielenia. 
 3. Potwierdzenie otrzymania rezerwacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę wiadomości e-mail na adres Klienta wskazany przez niego przy wypełnieniu Formularza zamówienia.
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Klientem umowy. 
 5. Każda umowa będzie dodatkowo potwierdzana dowodem zakupu w postaci rachunku (w przypadku Konsumentów) lub faktury VAT (w przypadku Przedsiębiorców). Dowód zakupu zostanie przekazany Klientowi bezpośrednio w siedzibie Usługodawcy lub zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej Klienta.

ROZDZIAŁ V

Termin udzielenia konsultacji oraz prawo odstąpienia od umowy

§ 10.

 1. Konsultacja zostanie udzielona w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji, potwierdzonym przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Usługodawca świadczy konsultacje eksperckie w dni robocze we wskazanych w ramach Serwisu godzinach przypadających pomiędzy 8:00 a 16:00.
 3. Usługodawca zastrzega możliwość przedłużenia terminu konsultacji, o którym mowa w ust. 1, jeżeli przedstawiony przez Klienta problem prawny wymagał będzie pogłębionej analizy prawnej, dostarczenia przez Klienta dodatkowych informacji lub przedstawienia dodatkowych dokumentów. 
 4. W przypadku wyboru przez Klienta opcji konsultacji na odległość, po potwierdzeniu otrzymania rezerwacji przez Usługodawcę, Usługodawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu uzgodnienia środka komunikacji, za pośrednictwem którego udzielona zostanie konsultacja. 

§ 11.

 1. Każdy Klient może odwołać dokonaną rezerwację nie później niż na 20 godzin przed jej terminem. W celu odwołania rezerwacji klient powinien skontaktować się z usługodawcą telefonicznie lub mailowo. 
 2. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ust. 3, Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę na odległość przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni liczonych od zawarcia umowy. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie to należy złożyć pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: kancelaria@jk.opole.pl. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, który dokonał wyboru terminu konsultacji przypadającego przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, wyrażając jednocześnie zgodę na przystąpienie przez Usługodawcę do spełniania świadczenia przed upływem wspomnianego terminu do odstąpienia, a Usługodawca w odpowiedzi na tą zgodę udzielił Klientowi konsultacji prawnej.
 4. W przypadku odwołania rezerwacji zgodnie z ust. 1 lub odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 2, Usługodawca zwraca Klientowi uiszczone przez niego wynagrodzenie. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od chwili otrzymania oświadczenia Klienta o odwołaniu rezerwacji lub odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonywany będzie przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

ROZDZIAŁ VI

Pozasądowe sposoby rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń

§ 12.

 1. Usługodawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności powiatowi (miejscy) rzecznicy praw konsumentów oraz Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Spory pomiędzy Usługodawcą a Klientami mogą być rozstrzygane w drodze mediacji z udziałem bezstronnej osoby trzeciej będącej mediatorem, która pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności korzystania z drogi sądowej. Procedura mediacyjna uregulowana jest w art. 1831 – 18315 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Usługodawca informuje także, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

ROZDZIAŁ VII

Ochrona danych osobowych

§ 13.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest spółka pod firmą Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy, ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000713973, NIP: 7543168405, REGON: 36925192800000, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydziale VIII Gospodarczym KRS.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
 1. pod numerem telefonu: 77 45 65 621;
 2. pod adresem e-mail: kancelaria@jk.opole.pl;
 3. listownie na adres: ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole.
 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 14.

 1. Administrator pobiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 1. realizacji zawartej z Klientem umowy – podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. rozliczenia zawartej umowy, w tym wykonania ciążących na Administratorze obowiązków publicznoprawnych, w szczególności archiwizacyjnych i podatkowych – podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. dochodzenia roszczeń i obrony praw Administratora, w przypadku powstania sporu w związku z realizacją umowy – podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega właśnie na dochodzeniu roszczeń i obronie praw. 
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji łączącej Klienta z Administratorem umowy, a po tym okresie aż do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza prawa cywilnego, bądź też do momentu zakończenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.
 2. Dane zawarte na dokumentach księgowych będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 3. Jeżeli dane będą przetwarzane w związku ze świadczeniem przez Administratora  pomocy prawnej innej aniżeli udzielenie konsultacji prawnej, to wówczas Administrator przechowuje dane przez okres 10 lat liczony od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. 
 4. Dane mogą być przetwarzane przez okres krótszy niż wyżej wskazano w zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu.

§ 15.

 1. Administrator dba o bezpieczeństwo oraz poufność danych osobowych. Z uwagi jednak na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w zakresie infrastruktury informatycznej oraz w zakresie spraw dotyczących działalności przedsiębiorstwa Administratora, zebrane przez niego dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności usługodawcom hostingowym, biuru rachunkowemu oraz usługodawcy umożliwiającemu rezerwację konsultacji prawnej online. Ponadto dane mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby przekazanie danych osobowych odbywało się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i w zakresie wyraźnie w tej umowie wskazanym, chyba że do przekazania danych Administrator zobowiązany jest na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

§ 16.

 1. Każdemu Klientowi przysługuje:
 1. prawo dostępu do treści jego danych;
 2. prawo sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania jego danych;
 3. prawo do przenoszenia jego danych;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu;
 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania danych Klienta będzie jego zgoda, przy czym cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Klient może skorzystać z uprawnień opisanych w ust. 1 przesyłając do Administratora wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na dane kontaktowe opisane w § 13 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Poza uprawnieniami, o których mowa powyżej, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
 3. Dane osobowe mogą być przez Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą poddawane profilowaniu ani też procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 4. Korzystanie z możliwości oferowanych w ramach Serwisu jest w pełni dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy. Wobec tego niepodanie danych osobowych uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy Klientem a Administratorem.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 17.

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Wszelkie umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu i na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 3. Spory sądowe powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku Konsumentów właściwość Sądu ustala się na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu treści zmienionego Regulaminu. Rezerwacje złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Serwisu.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 
 8. Regulamin wchodzi w życie dnia 14 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 1 

do Regulaminu świadczenia usług

w ramach serwisu

www.kancelariajk.nakiedy.pl

____________________

(miejscowość, data)

Dane Klienta:

______________

______________

______________

(imię, nazwisko, 

e-mail, nr telefonu)

Adresat:

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Jarosiński, Kuliński i Partnerzy

ul. Waryńskiego 2

45-047 Opole

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja niżej podpisany/-a, oświadczam, że odstępuję od zawartej z Państwem na odległość w dniu __________ umowy, mającej za swój przedmiot udzielenie konsultacji prawnej w zarezerwowanym przeze mnie terminie.

Poniżej wskazuję mój numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić przelew uiszczonej przeze mnie płatności:

_____________________________________________________________.

(wpisać nr rachunku bankowego)

___________________

(podpis)