Przestój zakładu pracy. Co z wynagrodzeniami?

Przestój zakładu pracy. Co z wynagrodzeniami?
Strona główna » Blog » Przestój zakładu pracy. Co z wynagrodzeniami?

Postój w zakładzie pracy w czasie epidemii koronawirusa

W obliczu nadzwyczajnej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa wielu pracodawców zdecydowało się lub zostało zmuszonych tymczasowo zamknąć zakład pracy. W takich wypadkach, gdy pracodawca nie ma możliwości polecenia pracownikom pracy zdalnej, pojawiają się wątpliwości co do możliwości zaprzestania wypłacania wynagrodzenia lub jego obniżenia.

Przestój zakładu pracy a wypłata wynagrodzenia

Pracodawca nie może zaprzestać wypłacania wynagrodzenia, chociażby musiał zamknąć zakład pracy.

Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy nie pozostawia w tej kwestii złudzeń – za okres niemożności świadczenia pracy w związku z taką sytuacją pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ustalone według zasad wynikających z art. 81 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli ww. składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – pracownikowi przysługuje 60% wynagrodzenia. Dotyczy to m.in. pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2020 r. wynosi 2600 zł brutto. Konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii będzie zatem przyczyną dotyczącą pracodawcy, mimo że będzie to przyczyna niezawiniona przez pracodawcę i w tej sytuacji należy stosować art. 81 k.p.

Przestój zakładu pracy a obniżenie wynagrodzenia

Według stanu z dnia publikacji niniejszego artykułu brak jest jeszcze szczególnych rozwiązań prawnych co do możliwości obniżenia pracownikom wynagrodzenia poza zasadami ogólnymi określonymi w Kodeksie pracy, tj. przy pomocy porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy (art. 42 Kodeksu pracy).

W toku uchwalania jest jednak projekt ustawy wprowadzającej pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, tzw. Tarcza antykryzysowa, mająca na celu ochronię zarówno firm, jak i obywateli przed gospodarczymi konsekwencjami wywołanym epidemią koronawirusa. Ustawa ma przewidywać m.in. dopłaty do pensji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mających zapobiec konieczności zwalniania pracowników w czasie przestoju zakładu pracy.

Tarcza antykryzysowa – pomoc w czasie epidemii COVID-19

Projekt zakłada między innymi, że przedsiębiorca będzie mógł zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub z obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia epidemii koronawirusa. Projekt przewiduje, że:

  • Pracodawcy, których dotknął przestój ekonomiczny (tj. takich którzy nie funkcjonują ze względu na sytuację epidemiczną) mogą wypłacić pracownikom wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, ale nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie to ma być dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • Pracodawcy, u których wystąpił spadek obrotów w następstwie wystąpienia epidemii koronawirusa (a zatem których nie dotyczy całkowity przestój ekonomiczny) mogą ograniczyć pracownikom wymiar czasu pracy o 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu (przy czym wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę). W takim wypadku wynagrodzenie pracowników ma być dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak maksymalnie do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS. Pomoc przyznawana będzie na wniosek przedsiębiorcy. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie wykazanie się zmniejszonymi o co najmniej o 25% obrotami w ciągu miesiąca albo o co najmniej 15 % obrotami w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

By skorzystać z pomocy pracodawca nie będzie mógł zalegać w płatnościach zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców i nie tylko

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy posiada bogate doświadczenie i od wielu lat wspomaga przedsiębiorców oraz osoby prywatne w kwestiach prawnych. Jeśli potrzebujesz doradztwa lub pomocy prawnej – skontaktuj się z Kancelarią Jarosiński, Kuliński I Partnerzy lub umów się na konsultację z prawnikiem online!

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj najlepszą pomoc!
Zadzwoń lub umów spotkanie przez internet