Plan spłaty w upadłości konsumenckiej – Co to takiego?

Plan spłaty w upadłości konsumenckiej – Co to takiego?

Plan spłaty to jeden z końcowych etapów upadłości konsumenckiej. Gdy syndyk zakończy już swoje
działania, w tym spieniężony zostanie majątek upadłego. Sąd co do zasady ustala plan spłaty. W
postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd:


1) wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty – czyli określa podmioty, wobec których
będziesz musiał dokonywać spłaty długów;


2) dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty,
jeżeli w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości – czyli jeżeli syndyk spieniężył Twój
majątek i w ten sposób uzyskał pieniądze na spłatę Twoich długów, to sąd podzieli te środki pomiędzy
podmioty, wobec których masz długi;


3) ustala, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie
lub wskutek rażącego niedbalstwa – czyli sąd ustala czy ponosisz winę za to, że straciłeś możliwość
płacenia swoich rachunków/kredytów/pożyczek;


4) określa, w jakim zakresie i okresie upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania oraz jaka część
zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu
planu spłaty wierzycieli – czyli sąd ustala niejako harmonogram spłat, który będziesz musiał realizować
względem podmiotów, wobec których masz długi, a także wskazuje, jaka część Twoich długów zostanie
Ci umorzona, co oznacza, że nie będziesz musiał ich spłacać.


CO BIERZE POD UWAGĘ SĄD USTALAJĄC PLAN SPŁATY?


Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę Twoje możliwości zarobkowe, a także koszty
utrzymania Twojego oraz osób pozostających na Twoim utrzymaniu, a także Wasze potrzeby
mieszkaniowe, jak również wysokość niespłaconych długów oraz stopień zaspokojenia wierzytelności
w postępowaniu upadłościowym.


NA JAKI OKRES USTALANY JEST PLAN SPŁATY?


Co do zasady plan spłaty jest ustalany na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Jednakże od tej zasady jest
kilka wyjątków:

1) w przypadku ustalenia przez sąd, że doprowadziłeś do swojej niewypłacalności lub istotnie
zwiększyłeś jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie
może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż
osiemdziesiąt cztery miesiące;

2) w przypadku gdy w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli nastąpi spłata co najmniej 70%
zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, to plan spłaty wierzycieli nie może zostać
ustalony na okres dłuższy niż rok;

3) w przypadku gdy w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli nastąpi spłata co najmniej 50%
zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, plan spłaty wierzycieli nie może zostać
ustalony na okres dłuższy niż dwa lata.


CZY MOŻE BYĆ UPADŁOŚĆ BEZ PLANU SPŁATY?


Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest możliwe, ale ma charakter bardzo
wyjątkowy. Może mieć miejsce tylko jeżeli Twoja sytuacja osobista w sposób oczywisty wskazuje, że
jesteś trwale niezdolny do jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Na przykład tego
rodzaju sytuacja może zachodzić w przypadku samotnie mieszkającego emeryta, który uzyskuje
świadczenie zbliżone do najniższej emerytury albo w przypadku matki samotnie wychowującej
niepełnosprawne dziecko, osiągającej minimalne wynagrodzenie za pracę.