PFR dla spółek cywilnych – 4 najczęściej zadawane pytania

PFR dla spółek cywilnych – 4 najczęściej zadawane pytania
Strona główna » Blog » PFR dla spółek cywilnych – 4 najczęściej zadawane pytania

1. Czy spółka cywilna może ubiegać się o subwencję?

Doświadczenia Tarczy 1.0 pokazują, że spółka cywilna może ubiegać się o subwencję, chociaż z punktu widzenia prezentowanych przez PFR definicji kwestia ta budziła spore wątpliwości. Wspomniana niepewność wynikała z brzmienia Regulaminu Tarczy 1.0, zgodnie z którym to wspólnicy spółki cywilnej są przedsiębiorcami w rozumieniu Programu, a nie sama spółka. Powyższe powodowało wątpliwości odnośnie tego jak wspólnicy spółki cywilnej mają wypełnić wniosek o subwencję w sytuacji, gdy pracodawcą jest spółka, natomiast przedsiębiorcami są wspólnicy. Regulaminu Tarczy 2.0 wciąż nie ma, ale z dotychczas prezentowanych przez PFR informacji wynika, że wspomniane kwestie będą uregulowane analogicznie jak przy Tarczy 1.0.

Oczywiście spółka cywilna musi spełniać pozostałe warunki programu, w szczególności prowadzić działalność w zakresie jednego z wymaganych kodów PKD.

2. Czy wspólnik składający wniosek o subwencję powinien przed dokonaniem tej czynności uzyskać pełnomocnictwo od pozostałych wspólników?

Co do zasady tak. Zgodnie z art. 866 w zw. z art. 865 Kodeksu cywilnego, jeżeli umowa spółki lub uchwała nie stanowi inaczej każdy wspólnik jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki jedynie w zakresie czynności zwykłego zarządu. Złożenie wniosku o subwencję w naszej ocenie zaliczyć należy do czynności przekraczających zwykły zarząd co oznacza, że wspólnik powinien posiadać pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników. Nasze doświadczenie w ramach Tarczy 1.0 pokazuje, że również banki wymagały, aby wspólnik spółki cywilnej przedłożył dokumenty potwierdzające, że pozostali wspólnicy umocowali go do działania.

Co istotne, przy Tarczy 2.0 pełnomocnictwo będzie należało załączyć do wniosku. Co więcej, akceptowane będą jedynie pełnomocnictwa podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Warto zatem już teraz zadbać o sporządzenie odpowiedniego pełnomocnictwa, ponieważ nawet jeżeli system nie wychwyci braku pełnomocnictwa przy składaniu wniosku i subwencja zostanie przyznana, to w razie kontroli PFR, gdy okaże się, że wspólnik nie posiadał odpowiedniego umocowania, a było ono wymagane, konieczne będzie zwrócenie całej subwencji prawdopodobnie razem z odsetkami.

3. Czy w razie występowania wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami konieczna jest zgoda małżonka będącego wspólnikiem spółki cywilnej na wystąpienie o wsparcie w ramach Programu?

Tak, uzyskanie takiej zgody jest konieczne, jednakże jej dołączenie do wniosku nie będzie wymagane. Zauważyć należy, że w dotychczas prezentowanych informacjach PFR nie wskazał jakichkolwiek wymogów co do formy, w jakiej zgoda małżonka powinna być wyrażona.

4. Czy warunek dotyczący braku zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne i podatków dotyczy wyłącznie spółki cywilnej jako podmiotu zatrudniającego pracowników i ubiegającego się o subwencję, czy obejmuje równocześnie wspólników spółki cywilnej w ramach ich indywidualnych działalności gospodarczych?

Zgodnie z prezentowanymi przez PFR informacjami warunek braku zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne i podatków dotyczy zarówno spółki cywilnej, jak również wspólników tej spółki.

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj najlepszą pomoc!
Zadzwoń lub umów spotkanie przez internet