Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a brak majątku dłużnika

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a brak majątku dłużnika

Czy jak nie mam żadnego majątku to mogę ogłosić upadłość konsumencką? – to jedno z najczęściej
zadawanych pytań przez klientów zainteresowanych tematem upadłości konsumenckiej. Odpowiedź
na to pytanie jest zazwyczaj dla pytających miłym zaskoczeniem – tak, upadłość konsumencką może
ogłosić również osoba, która nie posiada majątku.

NIEWYPŁACALNOŚĆ JAKO WARUNEK OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ


Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność. Kiedy można
powiedzieć, że ktoś jest niewypłacalny? Zgodnie z definicją ustawową niewypłacalny jest ten kto
utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Mówiąc w dużym
uproszczeniu – jesteś niewypłacalny, jeżeli nie masz pieniędzy na zapłatę rachunków/rat kredytów, a
termin zapłaty tych rachunków/rat już minął.


Przepisy ustawy Prawo upadłościowe przewidują jeszcze domniemanie dotyczące niewypłacalności,
zgodnie z którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań
pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Zgodnie
z tym domniemaniem jesteś niewypłacalny jeżeli od ponad trzech miesięcy zalegasz z zapłatą
rachunku/raty. Przy czym zaznaczyć należy, że to jedynie domniemanie, które można obalić, zatem
nawet jak zalegasz z zapłatą za okres krótszy niż trzy miesiące to możliwe jest wykazanie, że jesteś
niewypłacalny. Zawsze trzeba brać pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy.


CO Z KOSZTAMI POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO?


Koszty postępowanie upadłościowego to przede wszystkim opłata od wniosku w wysokości 30,00 zł
oraz wynagrodzenie syndyka. Jeżeli Twoja sytuacja majątkowa nie pozwala na pokrycie opłaty sądowej
w kwocie 30,00 zł to możesz złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. W przypadku, gdy
Twój majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest
płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Jeżeli natomiast
chodzi o wynagrodzenie syndyka, to wskazać należy, że jednocześnie z ogłoszeniem upadłości sąd
przyznaje syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządza jej niezwłoczną wypłatę
tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, chyba że majątek upadłego pozwala na bieżące pokrywanie
kosztów postępowania.