Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Aby możliwe było ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

Aktualnie, co do zasady, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych). W pierwszej kolejności należy założyć konto w tym portalu. Po założeniu konta należy wybrać zakładkę Portal Użytkowników Zarejestrowanych i zalogować się w systemie. Następnie w panelu bocznym trzeba kliknąć zakładkę „Nowy wniosek”, a spośród pojawiających się po jej kliknięciu niebieskich kafelek wybrać „Upadłość konsumenta”, następnie zaś kolejno zakładki „Pisma w postępowaniu o ogłoszenie upadłości” -> „Wnioski o ogłoszenie upadłości” -> „Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej”. Po przejściu tej ścieżki pojawi się formularz wniosku do wypełnienia.

DO JAKIEGO SĄDU KIEROWAĆ WNIOSEK?

Sądem, do którego powinien być wniosek adresowany jest sąd upadłościowy tj. sąd rejonowy (wydział gospodarczy, sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych), w którego zakresie terytorialnym dłużnik posiada główny ośrodek podstawowej działalności. Przy konsumentach domniemywa się, że sądem właściwym miejscowo jest sąd rejonowy, w którego zakresie terytorialnym dłużnik posiada miejsce zwykłego pobytu.

JAKIE DANE TRZEBA PODAĆ WE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

Formularz wniosku o ogłoszenie upadłości można podzielić na 5 obszarów tematycznych. Pierwsza grupa informacji, jakie należy podać we wniosku to dane dłużnika (imię, nazwisko, PESEL, adres, dane pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony). Grupa druga to dane na temat stanu majątkowego dłużnika – składniki majątku wraz z podaniem ich wartości; środki pieniężne w gotówce; środki pieniężne na rachunkach bankowych. Trzecia grupa to informacje na temat stanu zadłużenia – dane wierzycieli, wysokość wierzytelności, terminy zapłaty. Czwarta grupa to dane na temat kosztów utrzymania dłużnika oraz wysokości jego dochodów z ostatnich 6 miesięcy. Część piąta to uzasadnienie wniosku, w którym należy wskazać na okoliczności przemawiające za tym, że wobec dłużnika zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

Zakres dokumentów, jakie należy załączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zależy od treści wniosku. Co do zasady do formularza załączyć należy dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku, w tym wysokość wierzytelności, dane wierzycieli, terminy wymagalności, wysokość dochodów dłużnika i wysokość kosztów ponoszonych przez dłużnika. Przykładowe dokumenty to: zaświadczenie od komornika o stanie zadłużenia, orzeczenie sądu, umowa pożyczki/kredytu, zaświadczenie o zarobkach, PIT, umowa najmu, rachunki za wodę, prąd, gaz, internet, telewizję, telefon itp.

CZY POMOC PRAWNIKA JEST POTRZEBNA PRZY ZŁOŻENIU WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

Nie ma obowiązku, aby w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Niemniej jednak z doświadczenia wiemy, że ustalenie stanu zadłużenia, zgromadzenie materiału dowodowego oraz prawidłowe wprowadzenie danych do formularza bywa dla wielu osób problematyczne. W takich sytuacji warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika, posiadającego doświadczenia w sprawach o upadłość konsumencką. Zespół Kancelarii Jarosiński, Kuliński i Partnerzy posiada odpowiednie kompetencje do rzetelnego świadczenia usług w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zatem osoby poszukujące  pomocy prawnej w tym zakresie zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną – tel kom.: 77 456 56 11 lub mailową: kancelaria@jk.opole.pl.