Frankowiczu! Sprawdź, jaki wpływ na sprawę sądową przeciwko bankowi ma spłata kredytu bezpośrednio we frankach.

Frankowiczu! Sprawdź, jaki wpływ na sprawę sądową przeciwko bankowi ma spłata kredytu bezpośrednio we frankach.
Strona główna » Blog » Frankowiczu! Sprawdź, jaki wpływ na sprawę sądową przeciwko bankowi ma spłata kredytu bezpośrednio we frankach.

Jednym z zadawanych przez frankowiczów pytań jest to, czy zawarcie aneksu do umowy kredytowej, na podstawie której spłata rat kapitałowo – odsetkowych odbywa się odtąd bezpośrednio we frankach szwajcarskich (a nie jak dotychczas w złotych polskich) powoduje, że frankowicz nie może domagać się ustalenia nieważności umowy oraz zwrotu zapłaconych rat kapitałowo – odsetkowych. W niniejszym artykule postaramy się rozwiać tę wątpliwość.

Umowy kredytowe indeksowane lub denominowane do kursu franka szwajcarskiego skonstruowane są w taki sposób, że kredyt zaciągany jest po kursie kupna waluty, zaś spłacany po kursie sprzedaży. Kurs waluty ustalany jest przez bank na podstawie stosowanej przez niego tabeli kursowej. Zastosowany przy tym tzw. spread walutowy (różnica pomiędzy kursami kupna i sprzedaży waluty) jest najczęściej dla kredytobiorców bardzo niekorzystny i stanowi dodatkowe wynagrodzenie dla banku.

Możliwość spłaty kredytu indeksowanego lub denominowanego kursem CHF bezpośrednio w tej walucie wprowadziła ustawa z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa antyspreadowa). Dzięki temu frankowicz ma możliwość samodzielnego kupowania waluty po korzystnym dla niego kursie i wpłacaniu rat bezpośrednio w CHF, wskutek czego może uniknąć stosowania przez bank nieuczciwych klauzul umownych odsyłających do tabel kursowych i pozwalających bankowi kształtować kurs waluty w sposób całkowicie dowolny i uzyskiwać zysk z tzw. spreadu.

Co jednak istotne, zawarcie aneksu do umowy na podstawie ustawy antyspreadowej, a w konsekwencji spłata kredytu bezpośrednio we frankach szwajcarskich nie ma żadnego wpływu na nieważność samej umowy kredytowej zawartej jeszcze przed dniem wejścia w życie tej ustawy. W wyniku wejścia w życie ustawy antyspreadowej nie doszło bowiem do eliminacji niedozwolonych klauzul indeksacyjnych lub denominacyjnych z umowy, nie wpłynęła na kwestię zasad ustalania kursów walut przez bank bądź na wypłatę kredytu i sposób obliczenia jego salda. Dalsza spłata kredytu opiera się nadal w całości o poczynione pierwotnie obliczenia. Nie doszło zatem do sanowania (innymi słowy – naprawienia) samej umowy kredytowej, gdyż banki w dalszym ciągu stosują własne tabele kursów, przez co kredytobiorca nie miał i nie ma możliwości określenia kosztu kredytu oraz wysokości każdej z rat.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Na uwadze należy mieć chociażby uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, w której Sąd wskazał, że „oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 3851 § 1 KC), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy”. Również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2019 r. o sygn. akt: III CSK 159/17 stanął na stanowisku, że w jego ocenie wejście w życie nowelizacji Prawa bankowego – ustawy antyspreadowej nie może pozbawić kredytobiorców możliwości dochodzenia nieważności niedozwolonych postanowień umownych, skoro z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że nieważność niedozwolonych postanowień umownych istnieje od samego początku, tj. od chwili zawarcia umowy kredytowej i podlega uwzględnieniu z urzędu. Tymczasem przedmiotowa nowelizacja nie przyniosła ze sobą żadnych rozwiązań, które prowadziłyby do sanowania dotychczas nieważnych postanowień umownych.

Tym samym, nawet w przypadku, gdy kredytobiorca – frankowicz zawarł aneks do umowy kredytowej, na podstawie którego dokonuje spłaty rat kredytu bezpośrednio w walucie CHF, tj. z pominięciem tabel kursowych stosowanych przez bank, to nie ma to żadnego znaczenia w kwestii ustalenia nieważności umowy kredytowej.

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj najlepszą pomoc!
Zadzwoń lub umów spotkanie przez internet