FRANKOWICZU – Czy wiesz ile będzie kosztować poprowadzenie twojej sprawy?

FRANKOWICZU – Czy wiesz ile będzie kosztować poprowadzenie twojej sprawy?
Strona główna » Blog » FRANKOWICZU – Czy wiesz ile będzie kosztować poprowadzenie twojej sprawy?

Podstawowym i często powtarzającym się pytaniem kredytobiorców – tzw. frankowiczów, zainteresowanych wytoczeniem powództwa przeciwko bankowi jest to, ile kosztuje sprawa frankowa. Nie jest możliwe wskazanie dokładnej kalkulacji, która miałaby zastosowanie w każdym przypadku, bowiem ta zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Możliwe jest natomiast podanie czynników, od których wysokość tych kosztów zależy, wraz z przedstawieniem szacunkowych kwot, co też w niniejszym artykule uczynimy.

Koszt sprawy frankowej – co się na niego składa?

Koszt postępowania sądowego w sprawie frankowej można podzielić na:

  • opłaty ponoszone przy wnoszeniu pozwu;
  • koszty ponoszone w trakcie trwającego procesu;
  • wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika;
  • koszty ewentualnej apelacji.

Sprawa frankowa – opłaty za pozew sądowy

Wniesienie pozwu w sprawie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytowej oraz o zapłatę nienależnie uiszczonych rat wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty sądowej w wysokości stałej 1.000 zł, płatnej na rachunek bankowy właściwego sądu. Opłata ta jest niezależna od wysokości dochodzonego roszczenia.

Dodatkowo, jeżeli w sprawie frankowej reprezentuje nas profesjonalny pełnomocnik będący radcą prawnym lub adwokatem konieczne będzie również uiszczenie na rachunek właściwego urzędu miasta opłaty skarbowej od przedkładanego dokumentu pełnomocnictwa. Opłata skarbowa wynosi 17 zł i należna jest od każdego stosunku pełnomocnictwa. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest – przykładowo – dwóm pełnomocnikom, opłata skarbowa wynosi 34 zł (2×17 zł). Podobnie jest w przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela dwóch kredytobiorców.

Sprawa frankowa – koszty procesu sądowego w trakcie jego trwania

Również w trakcie trwającego już procesu może zaistnieć konieczność poniesienia dalszych kosztów, w tym związanych z ewentualną opinią biegłego sądowego. W każdym pozwie w sprawie frankowej, w którym znajduje się żądanie ewentualne o tzw. odfrankowienie kredytu i zwrot nadpłaconych rat kredytu we frankach (dochodzone na wypadek uznania przez Sąd, że brak jest przesłanek ku stwierdzeniu nieważności umowy) znajduje się również wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego, w celu obliczenia wysokości kredytu i wysokości poszczególnych rat po wyeliminowaniu z umowy klauzuli indeksacyjnej oraz obliczenia powstałej w ten sposób nadpłaty. Jeżeli Sąd uzna za konieczne przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego, wówczas na powodzie – kredytobiorcy ciąży obowiązek uiszczenia zaliczki na poczet opinii biegłego. Wysokość zaliczki ustalana jest przez Sąd, w związku z czym nie jest możliwe określenie jej z góry, niemniej jednak jej wysokość może sięgać od kilkuset do kilku tysięcy złotych. W przypadku pomyślnego dla kredytobiorcy zakończenia sprawy sądowej, koszty poniesione w związku z opinią biegłego podlegają zwrotowi przez bank.

Sprawa frankowa – wynagrodzenie pełnomocnika

Wysokość wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika jest zależna przede wszystkim od wysokości dochodzonego w sprawie roszczenia i może składać się z kilku składowych. Przede wszystkim wysokość wynagrodzenia pełnomocnika opiera się na stawkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych/adwokatów, a także na premii za sukces w przypadku wygrania sprawy sądowej (określony % od zasądzonej od banku należności).

W naszej Kancelarii każdorazowo wysokość wynagrodzenia dopasowywana jest do indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, w tym również do jego aktualnej sytuacji finansowej. Kredytobiorcy przedstawione mogą zostać różne warianty wynagrodzeń, z których może on wybrać wariant najbardziej dla niego odpowiedni.

W przypadku pomyślnego dla kredytobiorcy zakończenia sprawy sądowej i uwzględnienia jego roszczeń, sąd zasądza na rzecz kredytobiorcy od banku zwrot kosztów poniesionych w związku z wynagrodzeniem profesjonalnego pełnomocnika w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Sprawa frankowa – koszty postępowania apelacyjnego

Kredytobiorca decydujący się na wytoczenie powództwa przeciwko bankowi musi jednak zawsze liczyć się z ryzykiem przegrania sprawy (w całości lub w części), a o ryzyku i jego skali zawsze uprzedzamy naszych klientów przed zainicjowaniem postępowania. W przypadku niekorzystnego wyroku sądu I instancji możliwe jest wniesienie apelacji od wyroku, co wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 1.000 zł. W przypadku wygranej przed sądem II instancji, w wyroku zasądzany jest na rzecz kredytobiorcy od banku zwrot poniesionych opłat sądowych w I i II instancji oraz kosztów poniesionych w związku z wynagrodzeniem profesjonalnego pełnomocnika w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych/adwokatów, natomiast jeżeli apelacja nie zostanie uwzględniona kredytobiorca musi liczyć się z ryzykiem obciążenia go dodatkowo koniecznością zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz banku.

Kredyt we frankach pomoc prawna

W naszej Kancelarii analiza umowy kredytowej pod kątem istnienia w niej klauzuli niedozwolonej oraz możliwości wytoczenia powództwa przeciwko bankowi jest bezpłatna – niezależnie, czy klient zdecyduje się na skierowanie sprawy na drogę sądową czy nie. Jeśli zatem posiadasz umowę kredytu indeksowanego lub denominowanego kursem CHF, umów się bezpłatnie na spotkanie celem analizy umowy pod kątem klauzuli niedozwolonych i dowiedz się, jakie masz możliwości. Zapoznaj się z naszą ofertą pomocy frankowiczom i skontaktuj się jeszcze dzisiaj!

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj najlepszą pomoc!
Zadzwoń lub umów spotkanie przez internet