Epidemia koronawirusa: ważne wiadomości dla cudzoziemców i ich pracodawców!

Epidemia koronawirusa: ważne wiadomości dla cudzoziemców i ich pracodawców!
Strona główna » Blog » Epidemia koronawirusa: ważne wiadomości dla cudzoziemców i ich pracodawców!

Koronawirus a cudzoziemcy i przedsiębiorcy

Zamknięte od niedawna urzędy to nie tylko niedogodność dla prawników i przedsiębiorców -przed poważnymi pytaniami stanęły także tysiące cudzoziemców, do tej pory swobodnie mieszkających i pracujących w Polsce.

  • Czy stan epidemii oznacza, że cudzoziemcy muszą wrócić do kraju pochodzenia, a pracodawcy będą musieli ponieść niespodziewane straty?
  • Co z pobytami, których termin końcowy przypada na okres trwania epidemii?
  • Czy cudzoziemcy mogą bezpiecznie korzystać ze służby zdrowia?

Przedstawimy najbardziej aktualne i rzetelne informacje dotyczące sytuacji prawnej cudzoziemców, które są niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorców i pracowników nieposiadających obywatelstwa polskiego, jak również będą przydatnym źródłem wiedzy dla pracodawców zatrudniających te osoby.

Czy pobyt cudzoziemca w Polsce czasie pandemii jest legalny?

To pytanie w różnych wariantach spędzało sen z powiek wielu osobom, zwłaszcza po tym, gdy zaostrzono kontrole graniczne, a urzędy wojewódzkie zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów. Jak w takiej sytuacji upewnić się, że unikniemy przykrych konsekwencji związanych z nielegalnym pobytem w kraju?

W ubiegłym tygodniu, Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał komunikat, w którym wyjaśnił, że wszystkie wnioski dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce mogą być składane za pośrednictwem poczty. Aby uniknąć nielegalnego pobytu na terenie RP, cudzoziemcy mogą składać wnioski o przedłużenie wizy lub o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu. Wnioski dotyczące legalizacji pobytu mogą być wysłane do urzędów wojewódzkich za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. listem poleconym.

Przedłużenie pobytu cudzoziemca w Polsce koronawirus – pamiętaj o terminie!

Wnioski muszą być złożone w czasie legalnego pobytu w Polsce, a więc zanim upłynie okres obecnego zezwolenia/wizy. Wówczas pobyt cudzoziemca w czasie postępowania administracyjnego (od chwili nadania w prawidłowym terminie wniosku drogą pocztową) będzie uznawany za legalny.

Jak przeczytamy na stronie Urzędu: Wysłanie wniosku do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (która jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe) przed upływem okresu legalnego pobytu, gwarantuje zachowanie terminu złożenia wniosku. Legalność pobytu cudzoziemca w trakcie postępowania wynika z faktu złożenia stosownego wniosku w ustawowym terminie, a nie z faktu posiadania przez cudzoziemca stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku (https://udsc.gov.pl/skladanie-wnioskow-za-posrednictwem-poczty/).

Co jednak w sytuacji, gdy sprawa wymaga osobistego stawiennictwa, np. celem złożenia dodatkowych wyjaśnień? Czy konieczne będzie zjawienie się osobiście w urzędzie? Bez obaw, jak wyjaśnia Urząd: Do osobistego stawiennictwa, w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, wojewodowie wezwą po przywróceniu bezpośredniej obsługi klientów.

Cudzoziemcy w Polsce koronawirus – specustawa dot. przeciwdziałania epidemii koronawirusa

Opisane kwestie stanowią oczywiście wyłącznie rozwiązania doraźne. Rozwiązania systemowe dotyczące czasu obecnego kryzysu są w przygotowaniu. Kwestia legalizacji pobytu cudzoziemców została uwzględniana z opublikowanym dziś projekcie tzw. specustawy dot. przeciwdziałania epidemii koronawirusa.

Zgodnie ze zmianami przewidzianymi w projekcie, jeżeli:

  1. termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, lub
  2. ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania, ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie biegu przedłużonego terminu, uważa się za legalny.

Wszystko wskazuje na to, że propozycja nowej ustawy zostanie uchwalona w obecnym brzmieniu bądź brzmieniu do niego zbliżonym. Należy jednak pamiętać, że wskazana zmiana jest jedynie częścią projektu nowej ustawy.

Gdy omawiane rozwiązania zostaną uchwalone jako prawo – poinformujemy o tym!

Cudzoziemcy a pandemia COVID-19 – Podstawa prawna:

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – druk nr 265

Pomoc prawna dla cudzoziemców – Kancelaria Jarosiński, Kuliński i Partnerzy

Masz więcej pytań dotyczących pobytu cudzoziemców w Polsce w czasie pandemii? A może potrzebujesz pomocy prawnej w innych sprawach związanych z cudzoziemcami? Sprawdź ofertę naszej Kancelarii i skorzystaj z pomocy prawnej dla cudzoziemców już teraz!

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj najlepszą pomoc!
Zadzwoń lub umów spotkanie przez internet