Czy frankowicz-przedsiębiorca może wygrać z bankiem?

Czy frankowicz-przedsiębiorca może wygrać z bankiem?
Strona główna » Blog » Czy frankowicz-przedsiębiorca może wygrać z bankiem?

Spory na tle kredytów frankowych w przeważającej części dotyczą kredytobiorców będących konsumentami i to ich przede wszystkim dotyczy większość wyroków sądowych ustalających nieważność umowy kredytowej i zasądzających zwrot wpłaconych rat kapitałowo – odsetkowych. Również zapadłe dotychczas orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczyły spraw konsumenckich i wydawane były na podstawie przepisów dotyczących relacji konsument (kredytobiorca)  – przedsiębiorca (bank).

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca, który w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zawarł z bankiem umowę kredytu indeksowanego lub denominowanego kursem CHF pozostaje w sytuacji bez wyjścia i nie może dochodzić swych praw na drodze sądowej, co też znajduje potwierdzenie w ostatnich – coraz liczniejszych – wyrokach sądów powszechnych w Polsce.

W świetle aktualnego orzecznictwa przedsiębiorcy – frankowicze mogą żądać ustalenia nieważności ich umowy kredytowej z powołaniem się na art. 58 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, tj. na sprzeczność umowy z zasadami współżycia społecznego, z ustawą lub wskazując, że umowa zmierza do obejścia ustawy oraz z powołaniem się na art. 3531 Kodeksu cywilnego, tj. na naruszenie zasady swobody umów. W orzecznictwie wskazuje się między innymi, że zawarty w umowie mechanizm indeksacyjny powoduje ukształtowanie stosunku zobowiązaniowego w sposób naruszający jego istotę, gdyż wprowadza do stosunku zobowiązaniowego element nadrzędności jednej ze stron i podporządkowania drugiej strony, bez odwołania do jakichkolwiek obiektywnych kryteriów, zakreślających granice swobody jednej ze stron. Naruszenie istoty stosunku zobowiązaniowego oznacza z kolei przekroczenie granic swobody umów określonych w art. 3531 Kodeksu cywilnego i prowadzi do nieważności czynności prawnej jako sprzecznej z ustawą na podstawie art. 58 Kodeksu cywilnego (tak m.in. wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2021 r., sygn. akt XXV C 995/18 oraz z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt XXIII Ga 986/18, z dnia 8 listopada 2019 r., sygn. akt XXV C 762/19).

Należy mieć jednak na uwadze, że przedsiębiorcy – frankowicze mogą domagać się wyłącznie ustalenia nieważności umowy kredytowej w całości w oparciu w ww. podstawy prawne, nie mają natomiast instrumentów prawnych dla wywiedzenia roszczenia o tzw. odfrankowienie kredytu, tj. wyeliminowanie z umowy klauzul niedozwolonych w postaci mechanizmu indeksacji, przy jednoczesnym utrzymaniu całej umowy w mocy, jak również w ogóle nie mogą powoływać się na istnienie w umowie klauzul niedozwolonych. Z tego rodzaju roszczeniem mogą występować  wyłącznie konsumenci (art. 3851 k.c.).  Przedsiębiorcy – frankowicze chcący dochodzić swych praw w sądzie muszą także liczyć się z koniecznością poniesienia znacząco wyższej opłaty sądowej od pozwu inicjującego postępowanie. Przedsiębiorców nie dotyczy bowiem wysokość stałej opłaty w kwocie 1.000 zł, która obowiązuje konsumentów w sprawach o roszczenia z czynności bankowej, lecz muszą oni ponieść opłatę na zasadach ogólnych, tj. w wysokości 5% wartości dochodzonego roszczenia.

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja przedsiębiorców – frankowiczów jest trudniejsza niż sytuacja frankowiczów – konsumentów, niemniej jednak należy pamiętać, że również przedsiębiorcy posiadają możliwość uzyskania pozytywnego dla siebie wyroku sądowego w sporze z bankiem – kredytodawcą. Kluczem jest jednak odpowiednia konstrukcja żądania pozwu z właściwym uzasadnieniem i podstawą prawną oraz kompleksowa ocena wstępna dokonana jeszcze na etapie analizy samej umowy kredytowej.

___________________________________

Powyższa analiza dotyczy przedsiębiorców, którzy swe umowy zawarli przed 1.01.2021 r. Od 1.01.2021 r. ustawodawca wprowadził bowiem do Kodeksu cywilnego regulację, zgodnie z którą  przepisy dotyczące ochrony konsumentów przed stosowaniem przez przedsiębiorców klauzul niedozwolonych stosuje odpowiednio także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj najlepszą pomoc!
Zadzwoń lub umów spotkanie przez internet