Czy frankowicz-przedsiębiorca może wygrać z bankiem?

Czy frankowicz-przedsiębiorca może wygrać z bankiem?
Strona główna » Blog » Czy frankowicz-przedsiębiorca może wygrać z bankiem?

Spory na tle kredytów frankowych w przeważającej części dotyczą kredytobiorców będących konsumentami i to ich przede wszystkim dotyczy większość wyroków sądowych ustalających nieważność umowy kredytowej i zasądzających zwrot wpłaconych rat kapitałowo – odsetkowych. Również zapadłe dotychczas orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczyły spraw konsumenckich i wydawane były na podstawie przepisów dotyczących relacji konsument (kredytobiorca) – przedsiębiorca (bank).

Kredyt we frankach, a przedsiębiorcy

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca, który w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zawarł z bankiem umowę kredytu indeksowanego lub denominowanego kursem CHF pozostaje w sytuacji bez wyjścia i nie może dochodzić swych praw na drodze sądowej, co też znajduje potwierdzenie w ostatnich – coraz liczniejszych – wyrokach sądów powszechnych w Polsce.

W świetle aktualnego orzecznictwa frankowicze przedsiębiorcy mogą żądać ustalenia nieważności ich umowy kredytowej z powołaniem się na art. 58 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, tj. na sprzeczność umowy z zasadami współżycia społecznego, z ustawą lub wskazując, że umowa zmierza do obejścia ustawy oraz z powołaniem się na art. 3531 Kodeksu cywilnego, tj. na naruszenie zasady swobody umów.

W orzecznictwie wskazuje się między innymi, że zawarty w umowie mechanizm indeksacyjny powoduje ukształtowanie stosunku zobowiązaniowego w sposób naruszający jego istotę, gdyż wprowadza do stosunku zobowiązaniowego element nadrzędności jednej ze stron i podporządkowania drugiej strony, bez odwołania do jakichkolwiek obiektywnych kryteriów, określających granice swobody jednej ze stron. Naruszenie istoty stosunku zobowiązaniowego oznacza z kolei przekroczenie granic swobody umów określonych w art. 3531 Kodeksu cywilnego i prowadzi do nieważności czynności prawnej jako sprzecznej z ustawą na podstawie art. 58 Kodeksu cywilnego (tak m.in. wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2021 r., sygn. akt XXV C 995/18 oraz z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt XXIII Ga 986/18, z dnia 8 listopada 2019 r., sygn. akt XXV C 762/19).

Kredyt we frankach przedsiębiorcy – o co możesz się domagać?

Należy mieć jednak na uwadze, że przedsiębiorcy frankowicze mogą domagać się wyłącznie ustalenia nieważności umowy kredytowej w całości, w oparciu o ww. podstawy prawne. Przedsiębiorcy nie mają natomiast instrumentów prawnych do wypowiedzenia roszczenia o tzw. odfrankowienie kredytu, tj. wyeliminowanie z umowy klauzul niedozwolonych w postaci mechanizmu indeksacji, przy jednoczesnym utrzymaniu całej umowy w mocy, jak również w ogóle nie mogą powoływać się na istnienie w umowie klauzul niedozwolonych. Z tego rodzaju roszczeniem mogą występować wyłącznie konsumenci (art. 3851 k.c.).

Koszty sprawy frankowej dla przedsiębiorców

Frankowicze przedsiębiorcy chcący dochodzić swych praw w sądzie muszą także liczyć się z koniecznością poniesienia znacząco wyższej opłaty sądowej od pozwu inicjującego postępowanie. Przedsiębiorców nie dotyczy bowiem wysokość stałej opłaty w kwocie 1.000 zł, która obowiązuje konsumentów w sprawach o roszczenia z czynności bankowej, lecz muszą oni ponieść opłatę na zasadach ogólnych, tj. w wysokości 5% wartości dochodzonego roszczenia.

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja przedsiębiorców frankowiczów jest trudniejsza niż sytuacja frankowiczów konsumentów, niemniej jednak należy pamiętać, że również przedsiębiorcy posiadają możliwość uzyskania pozytywnego dla siebie wyroku sądowego w sporze z bankiem – kredytodawcą. Kluczem jest jednak odpowiednia konstrukcja żądania pozwu z właściwym uzasadnieniem i podstawą prawną oraz kompleksowa ocena wstępna dokonana jeszcze na etapie analizy samej umowy kredytowej.

Pomoc prawna dla frankowiczów z ramienia naszej Kancelarii

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz kredyt frankowy, który wpływa negatywnie na Twoją działalność, skontaktuj się z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy. Nasza drużyna prawników specjalizuje się w pomocy frankowiczom, w tym zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom, którzy borykają się z problemami związanymi z kredytem walutowym. Nie pozostawiaj swojego biznesu losowi – skorzystaj z naszej pomocy i zacznij działać już dziś, aby chronić swoją firmę przed niepotrzebnymi stratami. Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej sytuacji finansowej.

___________________________________

Powyższa analiza dotyczy przedsiębiorców, którzy swe umowy zawarli przed 1.01.2021 r. Od 1.01.2021 r. ustawodawca wprowadził bowiem do Kodeksu cywilnego regulację, zgodnie z którą przepisy dotyczące ochrony konsumentów przed stosowaniem przez przedsiębiorców klauzul niedozwolonych stosuje odpowiednio także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj najlepszą pomoc!
Zadzwoń lub umów spotkanie przez internet